Drinks

Non-Alcoholic

 • Pepsi, Diet Pepsi, Mountain Dew – $1.99 (Free Refills)
 • Coffee & Tea – $1.99 (Free Refills)
 • Horchata & Coca Cola Bottles – $2.25 (No Free Refills)

Margaritas

Frozen or on the Rocks

 • 12oz – $4.50
 • 27oz – $7.99
 • 32oz – $9.99
 • Pitcher – $17.99

Top Shelf Margaritas

Premium top shelf margaritas with your choice of Patron, Don Julio, Cazadores, Herradura, Hornitas, Jimador, Cabo Wabo.

 • 12oz – $6.75
 • 27oz – $11.99

Daiquiri

Pina Calada, Strawberry, Mango, Watermelon, Peach, Raspberry

 • 12oz – $4.99
 • 24oz – $6.99
 • 32oz – $10.99
 • Pitcher – $17.99

Mexican Beer

 • Bottle – $3.79
 • 12oz – $2.99
 • 24oz – $4.75
 • 32oz – $5.99
 • Pitcher – $17.99

Domestic Beer

 • Bottle – $3.49
 • 12oz – $1.99
 • 24oz – $3.99
 • 32oz – $5.49
 • Pitcher – $8.99

Margarona

 • 24oz – $9.99
 • 32oz – $12.99

Wine

Sangria, Roscato, White Zinfandel and Burgundy

 • $4.99